Nòt PAPDA pou salwe memwa kanmarad Sony Estéus

Nan PAPDA, nou pèdi vwa nou, rasin nou souke, lè nou aprann lanmò Sony epi nou vin jwenn nou devan kadav yon potorik gason ki travay pou fè avanse lit mouvman sosyal ak popilè a nan konstwi bon jan zouti pou fè edikasyon popilè, pou rive reveye kon
Rèv kanmarad Sony se te toujou rive patisipe nan ranfòsman kapasite mas popilè a pou yo jwe wòl yo kòm aktè prensipal nan pwosesis transfòmasyon sosyete nou an, nan goumen pou nou gen metriz kilti nou, lang nou, ak tout reyalite istorik pèp ayisyen an, pandan nap chache makonnen nou ak lòt pèp kap kwoupi anba sistèm peze souse a. Ansanm ak kanmarad Sony, nou rive, san di pètèt, fè vwa peyizan/peyizán yo, fanm yo, jèn yo, ouvriye/ouvriyèz yo, moun nan katye popilè yo, vwa sa yo ale pi lwen nan ede yo metrize non sèlman lang kreyòl, men tout zouti kominikasyon popilè ki kapab ede yo batay kont ideyoloji dominan an. Sony se yon rèv, se yon lide, se se yon ideyoloji, sa vle di, menm si kò a ale, lap rete vivan nan mitan nou, paske kontribisyon li pote, e sa lap kontinye pote menm ak lanmò li, tout sa yo ap kontinye rete limen tankou yon boukan dife sou chimen libète, sou chimen batay pou nou reprann dwa grandèt majè peyi a. Dlo ki nan je nou jodia akoz lanmò kanmarad Sony pap janm fin seche. Men chak fwa nou va gade pou nou wè kantite radyo kominotè ki ap kontinye kenbe pwosesis edikasyon popilè a; chak fwa nap tande yon peyizán, yon peyizan, yon ouvriyèz, yon ouvriye, yon òganizasyon popilè kap chante LE VENT DE LA LIBERTE, kap goumen pou dwa granmoun nou nan zafè lamanjay (Souveraineté alimentaire), kap goumen pou refòm agrè, kap goumen pou Dwa Ekonomik Sosyal ak Kiltirèl (DESC) yo, kap goumen pou konstwi lòt altènativ, pou yon lòt Ayiti, kap goumen pou desantralizasyon, pou libète lapawòl, nan chak moman sa yo vwa kanmarad Sony ap sonnen byen fò nan zòrèy nou pou raple nou li toujou la nan mitan nou. Kanmarad Sony, nan PAPDA, nap kriye paske nou pap janm ka chita pale je nan je ankò, nap kriye paske ou pap ka ban nou yon gwo lanmen pou di nou kenbe la, paske nou pap ka chita anfas ou nan anime emisyon sou politik piblik, sou dwa latè, refòm agrè, akonpayman pou peyizan, nou pap ka wè w anfas nan gwo mobilizasyon klas popilè yo ap mennen sou teren an, men nap pran kouraj paske sa w te konstwi yo yap rete djanm paske se pat sou sab ou te konstwi yo, se te sou bon tè, epi semans ou te simen yo ap kontinye boujonnen pou yo pote bon fwi. Tout ekip PAPDA a espere tout fanmi, tout zanmi, tout kanmarad, kòlèg Sony yo, na jwenn kouraj pou nou travèse move pant sa, epi na kontinye swiv tras kanmarad la pandan nap travay pou eslogan YON LOT AYITI POSIB! la tounen yon reyalite tout bon vre, jan Sony te toujou travay pou li a. OCHAN pou kanmarad Sony Estéus, e nou mete chapo nou byen ba pou nou salye memwa yon mapou nan mouvman popilè a ki ale!


Share this post